Τρόπος εκτέλεσης, απευθείας ανάθεση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης 12.597,61€ για το έργο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Χασίων».