Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο “Επισκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Δεσκάτης”