Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους στη θέση Άγιος Αθανάσιος».