ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΣΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014