ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΠ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ