ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 3744