ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ 2014