ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014