ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014