Ανάθεση τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου