ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ