Συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου ανείσπρακτων οφειλών