Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κατάκαλης »