Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Κρίκου Ευλαμπίας του Βασιλείου για το έτος 2013