Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Κρέτσαβου Κωνσταντίνου του Βασιλείου