Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Μπλιώνα Αθανάσιου του Χρήστου.