Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Μπάκαβου Νικολάου του Δημητρίου