Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Σωτήρη Χρήστου του Αθανασίου