Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ποσού 8.312,09€ από ΟΑΕΔ για Ασφαλιστικές Εισφορές των εργαζομένων των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα