Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014-μεταφορά ποσού 214.610,00€ από τη χρήση 2013 στη νέα χρήση 2014 (απ. 350/2013 Δ.Σ.) καθώς και αποδοχή ποσού 50.000,00€ απίο ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ) (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)