Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 ποσού 250,00€ για δαπάνες εγκατάστασης για σύνδεση internet στις τοπικές κοινότητες.