Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 ποσού 12.200,00€ για το έργο «Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς σταυλικές εγκαταστάσεις Σταϊνού Γιάννη».