Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού 2014 ποσού 2.236,99€ από τον ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.