Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2015 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»