Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 64/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ » με θέμα έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ..Δ.) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »