Παροχή έγκρισης για χρήση ψηφιακής υπογραφής και έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών