Ψήφιση πίστωσης για επισκευή εγκαταστάσεων και χωματουργικών μηχανημάτων