Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.636,51 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) Β’/ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».