Ψήφιση πίστωσης 9.840,00€ για δαπάνες ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού του Δήμου.