Ψήφιση πίστωσης 7.964,25€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (αδρανή υλικά).