Ψήφιση πίστωσης 4.920,00€ για δαπάνες κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, προετοιμασία ελέγχου και σύνταξη ισολογισμού 2013