Ψήφιση πίστωσης 4.899,95€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.