Ψήφιση πίστωσης 2.450,73€ για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.