Ψήφιση πίστωσης 15.062,95€ και απευθείας ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη φακέλων και εκθέσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την έκδοση αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών υδροληψιών Δ. Δεσκάτης».