Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 33/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με : Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν.3852/2010)