Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 – Αποδοχή ποσού 2.500,00 € από αποδοχή δωρεάς