Τροποποίηση πρ/σμού οικον. Έτους 2013 – Αποδοχή ποσού 1.950,00 € Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ