Λήψη απόφασης για την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.