Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού