Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού