Αποτίμηση γάλακτος που χορηγείται σε υπαλλήλους του Δήμου , σε χρήμα