Αποδοχή ποσού 4.290,00 € με τίτλο « Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του Β.Δ. 24.9/20-10-58 άρθρο 9 του Ν. 2880/2001 »