ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 0051/22-ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΑΔΑΜ 18SYMV003813762