ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 641/2017 λογ. 24400112827