Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ