Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ