Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BANNER ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ