Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΩΣ ΜΗ ΔΑΣΙΚΗΣ