Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες -καταχώρηση στη ΠΡΩΙΝΗ ανακοίνωσης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου αρ. πρωτ. 402/24-1-2017