Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-Κανονιστική απόφαση τραπεζοκαθισμάτων)